Edukacja dla bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania w/w przedmiotu, pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanychzdobyciemodpowiedniejwiedzyiumiejętności praktycznychwzakresieedukacjidlabezpieczeństwaposzerzonej o obszar ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów.
 2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
 3. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Ratownictwo medyczne.
 5. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
 6. Metodyka pracy z grupą.
 7. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z elementami terapii zagrożeń szkolnych.
 8. Podstawy zarządzania kryzysowego.
 9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.
 10. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego.
 11. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń.
 12. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń.
 13. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa.
 14. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne.
 15. Praktyka zawodowa 60 godz. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info