Pedagogika specjalna

OPIS STUDIÓW:

Pedagogika specjalna skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracynastanowiskupedagogaspecjalnego,doradcy–konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.0., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej.
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy.
3. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego.
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych.
6. Organizacja procesu terapeutycznego.
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej.
9. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju.
10. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi.
11. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie
12. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu.
13. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
14. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera.
15. Elementysurdopedagogiki.
16. Elementytyflopedagogiki.
17. Specjalne potrzeby edukacyjne.
18. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną.
19. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego.
20. Technologia informacyjna w pracy terapeutyczne.
21. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej.
22. Arteterapia
23. Praktyka zawodowa 120 godz. ( zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U z dnia 6 lutego 2012, poz.131).

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info