Opłaty i Promocje

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/ISP

DYREKTORA INSTYTUTU

w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe zarządza się, co następuje:

§1

  1. Wysokość  opłat za studia ustala Dyrektor Instytutu zarządzeniem na dany rok akademicki.
  2. Opłata za określony kierunek studiów jest ogłoszona na stronie internetowej uczelni i wyszczególniona w umowie ze studentem.
  3. Czesne nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§2

  1. Czesne za studia można wpłacać:

jednorazowo,
semestralnie,
w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:

I.     rata do 31 października 2017 r.
II.   rata do 30 listopada 2017 r.
III. rata do 31 grudnia 2017 r.
IV.  rata do 31 stycznia 2018 r.
V.    rata do 28 lutego 2018 r.
VI.     rata do 31 marca 2018 r.
VII.    rata do 30 kwietnia 2018 r.
VIII.  rata do 31 maja 2018 r.
na konto: Instytut Studiów Podyplomowych 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001
lub w kasie uczelni (dot. również filii Instytutu oraz punktów konsultacyjno rekrutacyjnych uczelni).

  1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z tytułu czesnego skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz nie dopuszczeniem Studenta do egzaminu dyplomowego.

§3

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

§4

Dla absolwentów WSKPiSM i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

  1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
  2. 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,
  3. Zwalnia się absolwentów ww. uczelni z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

§5

  1. Studenci nie będący absolwentami WSKPiSM lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
  2. Zniżki wymienione w §4, pkt. 1 i 2 oraz w §5 pkt. 1 nie mogą być łączone.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dn. 01.08.2017 r.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info