Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną”     przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z zakresu: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, rehabilitacja z fizjoterapią. Kierunek jest adresowany do osób pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami szkolnymi tj.dysleksja, dysgrafia,dyskalkulia, ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, Zespołem Aspergera, cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, a także niepełnosprawnymi intelektualnie. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami stymulującymi narządy zmysłów. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06
studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Anatomia z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny

– równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii dziecięcej, psychologii ogólnej, poznawczej i klinicznej.

3. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.

4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.

5. Diagnoza pedagogiczna.

6. Warsztat pracy w terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną.

7. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:

• mózgowym porażeniem dziecięcym,

• niepełnosprawnością wzrokową

• obniżoną sprawnością intelektualną

• dziecko ze spektrum autyzmu,

• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,

• dzieci z deficytami przetwarzania  sensorycznego, FAS.

8. Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej.

9. Wczesne wspomaganie dziecka.

10. Terapia trudności w nauce czytania i pisania

11. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z integracją sensoryczną.

12. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

13. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.

14. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.

15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

16. Prawo oświatowe w zakresie terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17. Casy study – studium przypadku.

18. Praktyka zawodowa – 60h.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info