Arteterapia

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są do nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie arteterapii, do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii; nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych. Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest: podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk
o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych. Studia mają charakter doskonalący; umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy arteterapeuty.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  w tym zaliczenia praktyki zawodowej 30 godzin zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik
kształcenia na odległość – e-learning).

 

RAMOWY PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy
  psychoanalizy
  2. Elementy psychoterapii
  3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
  4. Organizacja czasu wolnego
  5. Problemy osób niepełnosprawnych
  6. Pedagogika specjalna
  7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
  9. Diagnoza terapeutyczna
  10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
  11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
  12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
  13. Terapia zajęciowa
  14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
  15. Arteterapia
  16. Praktyki zawodowe – 30 godzin

KOSZT STUDIÓW:

2400zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info