Edukacja włączająca

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Edukacja włączająca” skierowane są przede wszystkim do nauczycieli,  pedagogów szkolnych  oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączające. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego. 

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacja włączającej w  przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. z 2021r. poz. 890 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.
z 2017, poz.1578 ze zm.). Edukacja włączająca” nadaje dodatkowe kwalifikacje pedagogom w zakresie zarządzania i realizowania procesu edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych. Stają się oni szkolnymi lub przedszkolnymi specjalistami – pedagogami specjalnymi edukacji włączającej
na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent może pracować w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – ogólnodostępnych lub integracyjnych (także z oddziałami integracyjnymi), realizujących program edukacji włączającej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (180 godzin)
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania wzbogacone technikami kształcenia na odległość – e-learning.

Program studiów podyplomowych: 

I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

III. Dydaktyka specjalna

IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających

VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

IX.Praktyki zawodowe – 180 godzin 

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info