Metodyka i metodologia pracy socjalnej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” są studiami kwalifikacyjnymi tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej, pod warunkiem, że słuchacz ukończył wcześniej studia ( minimum licencjat) z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie. Słuchacz może podjąć studia podyplomowe z metodyki i metodologii pracy socjalnej, jako absolwent innych kierunków studiów ale wówczas obowiązuje art. 116 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 poz.1876 z dnia 17 września 2020), gdzie jest mowa o kwalifikacjach zawodowych do pracy w obszarze pomocy społecznej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021r. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Program studiów podyplomowych z zakresu „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej ( Dz. U. poz. 1962 z dnia 22 października 2021 r.) Absolwent w/w studiów jest przygotowany do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych. Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia pecjalizacyjnego szkolenia umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 40 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego w formie opracowania tzw. projektu socjalnego. Praktyki zawodowe w wymiarze 40 godzin są ealizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz.794 i 803).

 

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e – learning).

RAMOWY PROGRAM:

1. Wprowadzenie do pracy socjalnej
2. Elementy polityki społecznej
3. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
4. Projekt socjalny
5. Struktura i organizacja pomocy społecznej
6. Praktyki zawodowe
7. Seminarium dyplomowe

KOSZTY:

Koszt studiów podyplomowych wynosi 2 400 zł. ( możliwość opłat w 8 ratach ) oraz opłata rekrutacyjna. Koszt szkolenia specjalistycznego z organizacji pomocy społecznej – 1 000 zł.
( uprawnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej posiada Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ) . Wpłata czesnego za studia dokonywana jest na indywidualne konto studenta.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info