Metodyka i metodologia pracy socjalnej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” dedykowane są do absolwentów studiów wyższych chcących uzyskać kwalifikacje pracownika socjalnego. Zgodnie z nowelizacją  ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021r. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Szczególnym celem studiów jest nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki
i metodologii w pracy socjalnej, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent w/w studiów nabywa wiedzę, z takich dziedzin, jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Zdobywa umiejętności metodologiczne, społeczne i umiejętności menadżerskie. Potrafi stosować w praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Pogłebia umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy.  Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych, organizowania pracy oraz kierowania zespołem ludzkim. Doskonale sprawdza się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, ale także jako opiekun lub wychowawca środowiskowy, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany  do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych. Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia  umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e – learning).

RAMOWY PROGRAM:

1.Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
2. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej
3. Struktura i organizacja pomocy społecznej
4. Warsztat pracy pracownika socjalnego
5. Metodyka pracy socjalnej
6. Projekt socjalny
7. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
8. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
9. Praca socjalna w społeczności lokalnej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Wizyty studyjne w instytucjach pomocy społecznej

KOSZTY:

2400 zł. ( możliwość opłat w 8 ratach ) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info