Prawo zamówień publicznych

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych” skierowane są do osób, które chcą poznać lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie systemu zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie
oraz przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, w tym przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Prawo zamówień publicznych zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych. Słuchacze po
ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie wymagane praktyki)

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Regulacje prawne postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zasady finansowania zamówień publicznych
3. Podmioty procesu zamówień publicznych
4. Partnerstwo publiczno- prywatne
5. Organizacja zarządzania podmiotami uczestniczącymi w zamówieniach publicznych
6. Zamówienia publiczne na rynku unijnym
7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8. Nowe podejście do zamówień publicznych i ochrona danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9. Praktyczne aspekty zamówień publicznych
10. Elektronizacja zamówień publicznych
11. Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze
12. Umowy w sprawach zamówień publicznych
13. Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
14. Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)

KOSZT STUDIÓW:
2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info