Profilaktyka i terapia uzależnień

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień” dedykowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w roli terapeuty w instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punkty konsultacyjne działających na terenach gmin i powiatów. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień. Studia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy,
a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i/lub uzależnioną od narkotyków i  środków psychotropowych. Studia  przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i z pogranicza niedostosowania społecznego). Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450 ze zm.). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki  (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning).

 

PROGRAM RAMOWY:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

 

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Psychopatologia dzieci, młodzieży, rodziny
 3. Społeczny kontekst uzależnienia ( psychopatologia rodziny, środowisko społeczne)
 4. Profilaktyka ( treningi komunikacji, treningi kompetencji społecznych)
 5. Uzależnienia (rodzaje i rozwój uzależnień, diagnoza i procedury diagnostyczne)
 6. Neurobiologiczne podłoże uzależnień
 7. Współczesne nurty w psychoterapii i specyfika paradygmatów
 8. Strategie przeciwdziałania uzależnieniom ( instytucjonalny wymiar terapii)
 9. Techniki i narzędzia pracy w psychoterapii uzależnień ( dialog motywujący,
  psychoedukacja, interwencja kryzysowa)
 10. Medyczny aspekt uzależnienia i podwójna diagnoza
 11. Rodzina z problemem uzależnienia
 12. Lecznictwo uzależnień
 13. Etyka zawodu i higiena pracy

 

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info