Ochrona środowiska

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona środowiska” służą zdobyciu wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, ochroną powietrza, ochroną wód, ochroną siedlisk zwierząt i roślin, w tym ochroną środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska ( ONZ, Rada Europy, OECD), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka ( hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się specjalistyczną wiedzą w praktyce. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie „Ochrony Środowiska” podniesie swoje kompetencje w zakresie zrozumienia organizacyjnej istoty wykonywania zadań administracji publicznej, sprawnego posługiwania się przepisami prawa krajowego i unijnego oraz ustaleniami polityk krajowych i unijnych w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania obowiązujących standardów, zabezpieczenia ochrony interesów państwowych, publicznych i prywatnych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu końcowego.

 

CZAS TRWANIA:

2 semestry,studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning).

PROGRAM RAMOWY:

Program studiów podyplomowych:

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce
 2. Prawne aspekty gospodarki odpadami, organizacja odzysku, gospodarska nisko emisyjna
 3. Biologiczne uwarunkowania ochrony środowiska: ochrona wód, powietrza, siedlisk zwierząt i roślin
 4. Instytucje i organy ochrony i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Unii Europejskiej i w Polsce
 5. Organizacja ochrony środowiska
 6. Ochrona środowiska na poziomie samorządów terytorialnych
 7. Gospodarka odpadami
 8. Ochrona atmosfery, krajobrazu
 9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku:administracyjna,karna,cywilna
 10. Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce
 11. Zanieczyszczenie żywności- konsekwencje dla środowiska
 12. Edukacja ekologiczna społeczeństw

 

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info