Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Pedagogika specjalna

3. Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Diagnostyka psychopedagogiczna

6. Dydaktyka specjalna

7. Zasady i metody pracy opiekuńczo–wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

8. Edukacja włączająca

9. Komunikacja alternatywna i wspomagająca

10. Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

11. Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

12. Praktyka zawodowa – 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info