Resocjalizacja

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Resocjalizacja przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów podyplomowych Resocjalizacja jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach  i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów z zakresu Resocjalizacji jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii.

2. Prawne i psychologiczne podstawy resocjalizacji. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej w obszarze niedostosowania społecznego.

3. Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym

4. Sytuacja rodziny dziecka z niedostosowaniem społecznym – regulacje prawne, formy oddziaływania i pomoc specjalistyczno – interwencyjna.

5. Diagnostyka psychopedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

6. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej.

7. Resocjalizacja – modele pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

8. Pedagogika resocjalizacyjna.

9. Wspieranie umiejętności wychowawczych i właściwych relacji w rodzinie.

10. Metodyka prowadzenia zajęć i specyfika kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

11. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami. Zachowania w Polsce i za granicą – specyfika systemu dydaktycznego w resocjalizacji.

12. Trening interpersonalny.

13. Trening umiejętności wychowawczych.

14. Warsztat pracy z grupą i jednostką w resocjalizacji.

15. Metodyka wychowania resocjalizującego.

16. Kuratela sądowa.

17. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info